Stadgar

VÄRDEGRUND
Vi vill träffa likasinnade och arbeta gränsöverskridande för en stark Kollaborativ Ekonomi. Vi tror på transparens, öppenhet, tillit, deltagande och gemenskap. Vi förespråkar en mindre resurskrävande konsumtion. Vi vill mötas oavsett olika ideologiska förhållningssätt och samarbeta med varandra. Vi är inkluderande och glokala.

Stadgar 
Kollaborativ Ekonomi Sverige

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Kollaborativ Ekonomi Sverige. Föreningens säte är ordförandens hemort i Sverige.

§ 2 Form & ändamål
Föreningen är ideell, fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ämnar att sprida och uppmärksamma den kollaborativa ekonomin i Sverige. Föreningen ämnar skapa dialog och samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor och privat sektor. Som metod kan nämnas opinionsbildning och kollaborativa projekt.

§ 3 Medlemskap
Alla som godkänns och accepterar föreningens stadgar och registrerar sig som medlem, via medlemsformulär, är medlemmar i föreningen. Medlemsansökningar granskas och godkänns en gång i månaden av styrelsen. Fysiska och juridiska personer kan ansöka om medlemskap. Föreningen har också ett nätverk av individer och organisationer som inte är medlemmar men som kan ta del av föreningens aktiviteter så som event och föreläsningar med mera. Föreningen är öppen för internationella medlemmar och samarbetar med internationella individer och organisationer. Medlemmarna har full rätt att när som helst utträda ur organisationen. Medlemskap löper tills medlem meddelar utträde till föreningens styrelse. Organisationsmedlemskap innebär en rösträtt vid årsmötet. Ett organisations-medlemskap innebär även att flera personer från medlemsorganisationen har möjlighet att aktivera sig i föreningen. Medlemskap innebär rösträtt vid årsmöte och rätt att engagera sig i föreningens aktiviteter. Medlemskap innebär även en rätt att använda föreningen som plattform för projekt och aktiviteter som är i linje med föreningens syfte. Sistnämnda ska på förhand godkännas av styrelsen. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar  har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

Alla medlemmar måste godkänna vår värdegrund och därmed samtliga punkter:
Vi vill träffa likasinnade och arbeta gränsöverskridande för en stark Kollaborativ Ekonomi
• Vi tror på transparens, öppenhet, tillit, deltagande och gemenskap.
• Vi förespråkar en mindre resurskrävande konsumtion. 
• Vi vill mötas oavsett olika ideologiska förhållningssätt och samarbeta med varandra. 
• Vi är inkluderande och glokala.§ 4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan årsmötets genomförande.
Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast en vecka innan årsmötets genomförande.

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande
11. Val av kassör
12. Val av övriga ledamöter
13. Val av suppleanter
14. Val av revisorer
15. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.


§ 5 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller 1⁄3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas. Kallelse skickas via epost och/eller via Facebook. 

§6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop, alternativ med anonymiseringsmetod. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Styrelsen
. 7.1 Befogenheter
Styrelsen har hand om den löpande ledningen av föreningens verksamhet mellan årsmötena i enlighet med stadgarna och av årsmötet fattade beslut.

. 7.2 Sammansättning
Styrelsen består av tre till sex (3-6) av årsmötet valda ledamöter, varav en skall vara ordförande. Därtill kan utses noll till tre (0–3) suppleanter. En styrelseledamot ska utses till kassör.

. 7.3 Sammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller på begäran av styrelseledamot.

. 7.4 Arbetsuppgifter 
Det åligger styrelsen, utöver vad som i stadgarna föreskrivs,
1 att verkställa av årsmötet fattade beslut,
1 att bereda ärenden som skall behandlas vid årsmötet,
2 att inför årsmötet bära ansvaret för och redovisa ekonomin gällande föreningen,
3 att fatta beslut om föreningens löpande aktiviteter och samarbeten med externa aktörer, att på bästa sätt förvalta föreningens ekonomiska tillgångar, att inbjuda till årsmöte med minst två veckors varsel.

. 7.5 Närvaro-, yrkande-, yttrande- och rösträtt 
Vid styrelsens sammanträden har styrelsens ledamöter yrkande-, yttrande- och rösträtt. 
Styrelsen har rätt att adjungera personer, vilka kan ges yrkande- och yttranderätt.

. 7.6 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför då minst majoriteten av styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

. 7.7 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall beslutsprotokoll föras. 

. 7. 8 Firmatecknare 
Föreningens firmatecknare ska vara två (2) till antalet. Firmatecknare väljs på styrelsens årsmötet. 
Firmatecknarna får var för sig teckna upp till 10 000 SEK. Därutöver krävs teckning av båda firmatecknare.

. 7.9 Arvode
Styrelsemedlemmarna har rätt att utfå ett arvode för nedlagd tid, i den mån föreningens ekonomi så tillåter. När föreningen söker projektstöd skall projektproducenten och projektledaren tilldelas arvodering för nerlagt arbete för ansökan samt verkställande av projektet. Fördelning av arvodering beslutas av styrelsen. 

§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 Upplösning & stadgeändring
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut tas med kvalificerad majoritet. Föreningens kvarvarande tillgångar skall gå till liknande verksamhet eller initiativ.
 
Bra jobbat med att ha läst allt det där, bli medlem här.